x

การบริหารจัดการคุณภาพ

ใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001

IST METZ ผลิตและพัฒนาโซลูชันทางเทคนิคตามความต้องการเฉพาะของลูกค้าและอุปสงค์ในอนาคต ทรัพยากรอันพรั่งพร้อมของ IST METZ ช่วยให้การพัฒนาโซลูชันตามความต้องการเฉพาะของลูกค้าสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

  • ห้องปฏิบัติการทั้งภายในและภายนอกสำหรับงานทดสอบ
  • ฝ่ายวิจัยและพัฒนาภายในองค์กร
  • IST Campus
  • ฝ่ายบริการที่สำนักงานใหญ่และบริษัทสาขาย่อย
  • การรับรองมาตรฐาน ISO 9001
  • ความร่วมมือกับพันธมิตรในภาคส่วนสำคัญ รวมถึงผู้ผลิตสิ่งพิมพ์ บริษัทเคมีภัณฑ์ และผู้ผลิตหมึกพิมพ์และสารเคลือบเงา
  • ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ
  • การเข้าร่วมเป็นสมาชิกของสมาคมการค้าต่าง ๆ

รากฐานความสำเร็จระดับโลกสั่งสมขึ้นจากประสบการณ์กว่า 40 ปี ที่เราดำเนินการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นจากการทำงานร่วมกับลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจของเรา

พันธกิจ

เชื่อมั่นในคุณภาพผลิตภัณฑ์

ใบรับรองมาตรฐานเออีโอ (Authorized Economic Operator - AEO)

ตั้งแต่ปี 2554

เนื่องจากกระแสโลกาภิวัตน์ที่กำลังพัฒนาและความมั่นคงระหว่างประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป องค์การศุลกากรโลกจึงแนะนำกรอบการดำเนินงานระดับโลกด้านการจัดการความเสี่ยงในการบริหารศุลกากรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ สหภาพยุโรปได้ดำเนินการปรับใช้และพิสูจน์หลักเกณฑ์ทางการเมืองและความมั่นคงเหล่านี้อย่างเป็นรูปธรรม องค์ประกอบสำคัญของโครงการความปลอดภัยนี้ คือ การออกใบรับรอง Authorized Economic Operator หรือ AEO

นับตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2554 กลุ่มบริษัท IST METZ ก็ได้รับการรับรองสถานะนี้เช่นกัน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มกันห่วงโซ่อุปทานระหว่างประเทศที่ต่อเนื่องตั้งแต่ผู้ผลิตสินค้าไปจนถึงผู้บริโภคปลายทาง

อีกหนึ่งก้าวที่ยกระดับการพัฒนาคุณภาพให้ IST METZ!

AEO certification Since 2011